ერთიანი ეროვნული გამოცდები ქართული ენა და ლიტერატურა 2022

24.98 

დამხმარე სახელმძღვანელო შედგება იმ აუცილებელი ნაწილებისგან, რომლებიც მნიშვნელოვანია მხატვრული ტექსტის გააზრებისათვის და შეძლებისდაგვარად გათვა­ლისწინებულია ყველა ის მოთხოვნა, რომელებიც ახალგაზრდებს დაეხმარებათ თავიანთი ნაშრომის აგებასა და მოსაზრების ეფექტურად ჩამოყალიბებაში.

არ არის მარაგში

ჩვენ მიერ შექმნილ წიგნში გათვალისწინებულია ის ცვლილებები, რომლებიც შევიდა 2022 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების საგამოცდო ტესტების ფორმატში. კერძოდ, მასში შეტანილია შემდეგი ტიპის დავალებები:

I. ტექსტის რედაქტირება
II. წაკითხულის გააზრება
III. წერითი დავალება

წიგნი ხუთი ნაწილისგან შედგება. პირველ-მეორე ნაწილში თავმოყრილია ტექსტის გააზრებისათვის საჭირო პრაქტიკული დავალებები არასაპროგრამო და საპროგრამო ტექსტებიდან, მესამე ნაწილში მოცემულია ტექსტები რედაქტირებისათვის. მეოთხე ნაწილში გაეცნობით ტექსტის გააზრებისათვის საჭირო ცნობებს, რეკომენდაციებს, კომენტარებს, შეფასების სქემებს, ხოლო მეხუთე ნაწილში პასუხებს.

ავტორი

,

გამომცემლობა

გამოცემის წელი

ფორმატი

გვერდები

207

ISBN

978-9941-497-11-7